Ogłoszenie

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1. firma Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup usługi doradczej w postaci opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7. opis celów i strategii eksportowej;
8. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród
wymienionych w Rozporządzeniu;
10. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową dla firmy Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.

Planowany termin realizacji: III kwartał 2013 roku – I kwartał 2015 roku

Informacji udziela p. Rafał Ostrowski tel. 797 712 663797 712 663 email: [email protected] 

Kryteria wyboru:

Znaczenie
1. Cena netto 50%
2. Doświadczenie – ilość lat obecności firmy na rynku (dotyczy wyłącznie okresu działalności związanej z pozyskiwaniem dotacji UE). ≤10 lat >10 lat odpowiednio15 punktów i 25 punktów
3. Skuteczność – ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w okresie działalności firmy. ≤100 wniosków >100 wniosków odpowiednio 15 punktów 25 punktów


Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:
Cena – sposób przyznawania punktów nastąpi wg wzoru:


               C min
C = (—————–) x 50% x 100 + ilość punktów zgodnie z tabelą kryteriów dodatkowych 
                 C r


C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C – ilość punktów przyznana ofercie

a) Punkty w ramach kryterium nr 2. „Doświadczenie” będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• Obecność firmy na rynku pozyskiwania dotacji UE: 10 lat lub mniej– 15 pkt.
• Obecność firmy na rynku pozyskiwania dotacji UE: więcej niż 10 lat – 25 pkt.
b) Punkty w ramach kryterium nr 3. „Skuteczność” będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w okresie działalności firmy: 100 lub mniej wniosków – 15 pkt.
• ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w okresie działalności firmy: powyżej 100 wniosków – 25 pkt.

Miejsce składania ofert:

1. Osobiście w siedzibie firmy Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. ul. Gdańska 47/49 Łódź
2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź
3. Lub na adres mailowy [email protected]

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 21.06.2013 r. o godzinie 9.00

Złożona oferta powinna zawierać:

– nazwę i adres oferenta,
– data wystawienia oferty,
– kosztorys ofertowy w PLN netto,
– dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty
– przewidywany czas realizacji,
– termin ważności oferty (minimum 60 dni),

Potwierdzenie przyjęcia zapytania ofertowego – w zależności od sposoby wysyłki zapytania ofertowego:
– potwierdzeniem pieczątką firmową z datą wpłynięcia, w przypadku złożenia oferty
osobiście w siedzibie firmy
– e-mailowo
– faksowo
– listownie

Informacji udziela biuro spółki +48 42 632 10 20+48 42 632 10 20 email: [email protected]

adres firmy: Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź

en pl
Skontaktuj się z nami
Wyślij szybkie zapytanie

    Dane osobowe
    Dane techniczne

    Tę stronę chroni rozwiązanie reCAPTCHA. Obowiązuje Polityka Prywatności oraz Regulamin Google.