Strategia podatkowa 2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – Commercecon Sp. z o.o. Sp.k.

Działając na podstawie art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 1 i 2, ustawy o CIT1 , Commercecon Sp. z o.o. Sp.k2. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Inwestycyjna 5, 95-050 Konstantynów Łódzki, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000326008, NIP: 7272741139 podaje do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.3

I. Wprowadzenie

Commercecon Sp. z o.o Sp. k. to generalny wykonawca obiektów kubaturowych różnego przeznaczenia, takich jak hale magazynowe, hale produkcyjne, centra logistyczne, hale handlowe, hale targowe i sportowe, salony samochodowe, obiekty strategiczne dla wojska oraz inne obiekty przemysłowe dedykowane różnym branżom. Spółka działa na rynku od ponad 20 lat z sukcesem realizując inwestycje w kraju i za granicą.
Elementem strategii podatkowej Spółki jest troska o prawidłowe i terminowe wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego.
Spółka nie stosuje tak zwanej agresywnej optymalizacji podatkowej, czy też unikania opodatkowania, ani czynności. które zwiększałyby ryzyko podatkowe.

II. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

W Spółce wprowadzono procedury w zakresie wykonywania i przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

III. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w roku 2022 nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

IV. Informacje dotyczące realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka w roku podatkowym realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w zakresie następujących podatków:

1) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):
• Spółka była podatnikiem CIT w związku z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Suma przychodów podatkowych Spółki w Roku Podatkowym wyniosła ok. 385 mln zł, suma kosztów uzyskania przychodu wyniosła ok. 321 mln zł, Spółka wygenerowała zysk w roku podatkowym;
• Dochody Spółki z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce. Spółka nie prowadziła działalności i nie osiągała dochodów za pośrednictwem podmiotów pośredniczących, które umożliwiałyby unikanie opodatkowania,
• Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa;
• Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie składania wymaganych deklaracji oraz informacji podatkowych dotyczących CIT;

2) Podatek od towarów i usług (VAT):
• Spółka była zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT;
• Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie terminowego dokonywania płatności z tytułu VAT; Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa zakresie składania wymaganych deklaracji oraz informacji podatkowych dotyczących VAT;

3) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):
• Spółka była płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
• Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie terminowego dokonywania płatności z tytułu PIT;
• Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie składania wymaganych deklaracji oraz informacji podatkowych dotyczących PIT;

4) Podatek od nieruchomości:
• Spółka była podatnikiem podatku od nieruchomości.
• Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie terminowego dokonywania płatności z tytułu podatku od nieruchomości;
• Spółka terminowo wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie składania wymaganych deklaracji oraz informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości.

V. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

VI. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT

Spółka w roku 2022 dokonywała transakcje z następującymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT:
• „COMMERCECON” Sp. z o.o.
• “ŁKS COMMERCECON ŁODŹ” S.A.

VII. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT

Spółka nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika

VIII. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

IX. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

X. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT4.

XI. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

W roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o Akcyzie5.

XII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.


1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm., dalej: Ustawa o CIT
2 Dalej: Spółka
3 Dalej: rok podatkowy
4 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm., dalej:
Ustawa o VAT
5 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143 ze zm., dalej: Ustawa o Akcyzie

en pl
Skontaktuj się z nami
Wyślij szybkie zapytanie

    Dane osobowe
    Dane techniczne

    Tę stronę chroni rozwiązanie reCAPTCHA. Obowiązuje Polityka Prywatności oraz Regulamin Google.