Rozbudowa hal przemysłowych należy do procesów obarczonych wieloma wyzwaniami natury technicznej. Wielokrotnie plan rozbudowy kompleksu przemysłowego o dodatkowe powierzchnie produkcyjne bądź magazynowe kreuje się z czasem. W takiej sytuacji często istniejąca hala przemysłowa może nie być przygotowana pod rozbudowę, a zlokalizowanie obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie bywa niemożliwe z uwagi na specyfikę zagospodarowania terenu, przepisy ochrony przeciwpożarowej czy też bezpośrednie oddziaływanie wzajemne obiektu istniejącego z projektowanym. W znaczącej ilości przypadków rozważenie wybudowania łącznika pomiędzy budynkami jest więc pożądane. Łączniki pomiędzy halami mogą przybierać różne formy i funkcje w zależności od przyjętych rozwiązań wynikłych z okoliczności w jakich zostają zaprojektowane. Rodzaje łączników pomiędzy halami oraz wady i zalety łączników pomiędzy halami omówiono w kolejnych rozdziałach.

Rodzaje łączników pomiędzy halami

W budownictwie przemysłowym łączniki można uporządkować wedle kilku kryteriów. Pierwszym kryterium jest poziom usytuowania względem terenu – łącznik można zaprojektować jako naziemny, a więc związany z podłożem w sposób trwały bądź tymczasowy. Łącznik pomiędzy halami może być również nadziemny, nazywany czasem również kładką. Taka kładka pomiędzy halami przemysłowymi pozwala na ruch pieszy i często kołowy pod nią zwiększając tym samym swobodę organizacji transportu wokół zakładu.

Drugim parametrem klasyfikującym rodzaj łącznika pomiędzy halami jest powierzchnia kontaktu z łączonymi obiektami – łącznik bowiem może być relatywnie wąski i stanowić tunel/drogę pomiędzy obiektami (łącznik punktowy) lub też stanowić stanowczo szerszy obiekt pozwalający komunikację wielodrogową (łącznik liniowy).

Kolejnym istotnym kryterium podziału łączników pomiędzy budynkami jest rodzaj dominującego materiału wykorzystanego do jego wzniesienia. Wyróżnić można łączniki wznoszone metodami tradycyjnymi, a więc murowane, których przeważająca ilość stanowi ustroje trwale związana z podłożem, a więc należące do grupy łączników naziemnych. Powszechnie wznoszone łączniki stalowe charakteryzują się z kolei znacznie większą smukłością i pozwalają na kształtowanie konstrukcji zarówno naziemnych (trwale i tymczasowo związanych z podłożem) jak i również kładek nadziemnych.  Alternatywnie do łączników stalowych istnieje możliwość wzniesienia również konstrukcji aluminiowych, umożliwiających zabudowanie łącznika w przeważającej mierze ściankami szklanymi – mowa wtedy o łącznikach aluminiowo-szklanych bądź łącznikach szklanych.

Jakie są zalety łączników pomiędzy halami

Łącznik między halami pozwala na rozwiązanie niekiedy bardzo złożonych problemów natury technicznej. Jak wspomniano bowiem we wstępie tekstu, nie wszystkie obiekty przemysłowe przygotowane są do rozbudowy od strony konstrukcyjnej. Na uwadze mieć należy aspekty takie jak trudność prowadzenia robót fundamentowych w sposób bezpieczny dla istniejącego budynku, czy też wpływ gromadzenia się dodatkowej pokrywy śnieżnej w przypadku kiedy nowy obiekt przewyższa ten istniejący. W takich sytuacjach z ekonomicznego  punktu widzenia atrakcyjniejsze okazać się może wzniesienie łącznika pomiędzy budynkami zamiast prowadzenia specjalistycznych prac geotechniczno-fundamentowych bądź dodatkowego wzmacniania konstrukcji istniejącego obiektu. Należy także rozpatrywać walory użytkowe kompleksu ulegającego rozbudowie, często bowiem mając na uwadze przepisy ochrony przeciwpożarowej wymagane okazać się może zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy budynkami, a w szczególnych przypadkach i przy ograniczonej ilości miejsca na działce, pomiędzy halami przebiegać może droga pożarowa. W takiej sytuacji łącznik należy zaprojektować w postaci kładki pozostawiającej odpowiedni prześwit przejazdowy umożliwiający swobodny przejazd wozów strażackich. Właściwie zaprojektowana kładka pomiędzy halami umożliwiać powinna zarówno swobodne przemieszczanie się osób oraz transport towaru jak również przejazd pojazdów pod nią, zarówno tych zgodnych z wytycznymi inwestora, ale również omawianych wyżej wozów specjalistycznych jeśli zachodzi taka potrzeba. Łączniki nadziemne pomiędzy budynkami pozwalają w dodatku łączyć ze sobą obiekty przemysłowe, które rozdzielone są nawet drogami zewnętrznymi (drogami użytku publicznego) – Commercecon w swoim portfolio może poszczycić się realizacją takiej kładki, która umożliwia autonomiczny transport towarów pomiędzy magazynami nad drogą miejską w Łodzi.

Centrala ROSSMANN, ul. św. Teresy w Łodzi
Łącznik nadziemny (kładka) przeznaczony do transportu autonomicznego towarów z magazynu przyjęć i konfekcjonowania do magazynu wysyłkowego. Kładka umożliwia transport dóbr oraz posiada wydzieloną strefę ruchu osób. Przebiega nad ulicą św. Teresy.

Czy łączniki między halami mają wady?

Jak w wielu przypadkach, tak i w tym trudno o rozwiązanie pozbawione jakichkolwiek wad. Łączniki naziemne pomiędzy budynkami ograniczają swobodę gospodarowania terenem i narzucają pewien ład z punktu widzenia logistycznego planowania działania zakładu. Łączniki nadziemne pomiędzy budynkami wymagają z kolei często pewnych specjalistycznych rozwiązań konstrukcyjnych – muszą charakteryzować się odpowiednią statecznością, brakiem wrażliwości na niepożądane wzbudzenia dynamiczne, podlegają istotnym ograniczeniom geometrycznym takim jak zachowanie pod spodem właściwego światła przejazdu przy jednoczesnym zachowaniu rozmiarów własnych, umożliwiających swobodę użytkowania. Kładki mogą również wprowadzać dodatkowe siły, nieprzewidziane w projekcie istniejącego obiektu wymuszając dodatkowe prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji obiektu istniejącego.

Czy łącznik między halami to najlepsze rozwiązanie?

Łączniki między obiektami przemysłowymi przybierać mogą różne formy, dostosowane odpowiednio do danej sytuacji. Posiadają szereg zalet omówionych w tekście, lecz nie są wolne od wad. Trudno odpowiedzieć jednoznacznie i ogólnikowo na pytanie czy warto jest wykonać łącznik pomiędzy halami.

Im wcześniej inwestor zaplanuje rozbudowę hali przemysłowej tym więcej możliwości stoi przed nim otworem. Obiekt we wczesnych fazach koncepcyjnych i projektowych warto poddać analizie przygotowania do rozbudowy. Na tak wczesnym etapie możliwe jest wprowadzenie dodatkowych umocnień i modyfikacji konstrukcji umożliwiających bezpośrednie dostawienie w późniejszym terminie kolejnego obiektu jako alternatywa do projektowania łączników między obiektami oddalonymi od siebie. Generalny wykonawca, który posiada bogaty zbiór doświadczeń przy realizacji obiektów przemysłowych odpowiednio przeanalizuje wszystkie aspekty użytkowe i ekonomiczne dobierając właściwe rozwiązania umożliwiające bezproblemową ekspansję obiektów przemysłowych.

Rozlewnia wód mineralnych Długopolanka w Starej Łomnicy koło Bystrzycy Kłodzkiej
Łącznik nadziemny (kładka) łączy socjalną część hali rozlewni (socjal dwukondygnacyjny wkomponowany w bryłę hali właśnie) z wolnostojącym biurem – umożliwia ruch pieszy osób.