Budowa hali przemysłowej jest procesem wielozadaniowym, w którym roboty budowlane prowadzone są wedle ustalonych kryteriów technologicznych i czasowych. Budowa hali przemysłowej należy do procesów wysoce wyspecjalizowanych i zmechanizowanych, a więc wymaga szczególnie odpowiedniej i profesjonalnej organizacji procesu. Terminowe i bezawaryjne wykonanie obiektu zależy od trzech głównych rodzin problematyki organizacyjnej i należą do nich organizacja zaplecza budowy, organizacja placu budowy oraz organizacja pracy na budowie. W kolejnych podrozdziałach omówione zostaną podstawowe kwestie związane z tymi aspektami organizacji budowy hali przemysłowej.

Organizacja zaplecza budowy hali

Zaplecze budowy choć z pozoru wydawać by się mogło, że jest marginalnym elementem procesu budowlanego to stanowi jeden z jego najważniejszych obszarów. Zaplecze budowy jest bowiem przede wszystkim pierwszym miejscem na placu budowy, które jest organizowane po jej rozpoczęciu. W tym rejonie umiejscawia się biuro budowy, zaplecze socjalne (kontenery socjalne) dla brygad, ustawia się kontenery magazynowe oraz wyznacza się otwarte place składowe. Problematyka właściwej organizacji zaplecza budowy wymaga przeanalizowania projektu wznoszonego obiektu. Hala przemysłowa jest obiektem, który uzbraja się w energię elektryczną, wodę, oraz gaz w zależności od potrzeb. Dodatkowo konstruuje się często podziemne zbiorniki retencyjne wody opadowej czy zbiorniki na wodę pożarową. Lokalizacja wszystkich sieci i obiektów podziemnych i naziemnych ma wpływ na lokalizację i rozkład zaplecza budowy, które z założenia warto rozmieścić tak, aby nie zachodziła konieczność jego przemieszczania. W szczególności warto przemyśleć rozmieszczenie biura budowy i strefy socjalnej tak, aby nie było konieczne przemieszczanie kontenerów, do których na okres prowadzenia prac budowlanych doprowadza się tymczasowo również zasilanie elektryczne, wodę oraz instalację odprowadzającą nieczystości bytowe. W przypadku lokalizacji biura budowy na uwadze również mieć należy, aby było ono łatwo dostępne dla każdej osoby wstępującej na teren budowy. Wymagane jest bowiem aby biuro budowy skomunikowane było z drogą publiczną tak, aby każdy zainteresowany mógł w sposób bezpieczny dotrzeć do kierownika budowy a droga do biura budowy nie stanowiła zagrożenia dla przemieszczających się nią. Hale przemysłowe należą do obiektów o znacznej powierzchni – naturalnym jest więc, że dysponując ograniczoną powierzchnią działki dysponuje się równie ograniczoną powierzchnią składową na placu budowy. Zachodzić może więc wielokrotnie konieczność reorganizacji i przemieszczenia placów składowych co jest jednak nieporównywalnie mniej uciążliwe niż reorganizacja i przemieszczanie zaplecza socjalnego.

Organizacja placu budowy hali

Organizacja placu budowy związana jest znacząco z przyjętym harmonogramem, a więc i kolejnością prowadzonych prac. Niemalże zawsze prace zaczyna się od usunięcia wierzchniej niekonstrukcyjnej warstwy gruntu organicznego (humusu). Często w przypadku budowy hal przemysłowych w dalszej kolejności prowadzi się prace branżowe sanitarne i instalacyjne, których prowadzenie w późniejszym czasie przy wznoszeniu zasadniczego obiektu utrudniałoby znacznie komunikację wokół niego. Istotnym w organizacji placu budowy aspektem jest więc zapewnienie technologicznie wymaganych ciągów komunikacyjnych, które umożliwiają dojazd dźwigów i podnośników koniecznych do wykonania prac montażowych. Dobrze zorganizowany plac budowy zapewnia bezproblemowy transport wewnętrzny składowanych materiałów oraz umożliwia rozładunek dostaw minimalizujący tworzenie się zatorów w ciągach komunikacyjnych.

Organizacja pracy na budowie

Właściwa organizacja pracy na budowie zapewnia możliwość terminowego i bezawaryjnego wykonania przedmiotu inwestycji. Właściwa, a więc i terminowa realizacja zadań na budowie polega w dużej mierze na umiejętności oszacowania czasu koniecznego do realizacji zadań poprzedzających. W przypadku budowy hal przemysłowych o dużych powierzchniach, a więc o konstrukcjach wielonawowych wielokrotnie praktykuje się rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem poszycia dachu blachą trapezową już przed zakończeniem montażu całej konstrukcji stalowej. Wystarczające jest bowiem kompletne zmontowanie i stężenie wybranej i umiejętnie określonej części budynku, dla którego rozpoczyna się montaż blachy dachowej. Analogicznie postępują i zazębiają się prace związane z montażem obudowy ściennej czy pokrycia dachu izolacją termiczną i przeciwwodną i kolejno dalej prace branżowe polegające na montażu podwieszanych do dachu i ścian elementów wyposażenia takich jak nagrzewnice, koryta kablowe czy instalacja odwodnienia dachu. Organizacja pracy na budowie hali przemysłowej wymaga więc umożliwienia prowadzenia prac na wielu płaszczyznach i frontach, przy zapewnieniu odpowiedniej ilości sprzętu i ludzi.

organizacja na budowie hali przemysłowej

Stwierdzić więc można, że organizacja pracy na budowie hali przemysłowej to proces wielokrotnych zależności logicznych wzajemnie na siebie wpływających. W artykule poruszono między innymi aspekt wzajemnego wpływania na siebie organizacji zaplecza budowy i organizacji placu budowy, a także organizacji placu budowy i organizacji pracy na budowie. Umiejętne zarządzanie budową, przez doświadczonego generalnego wykonawcę pozwala na przewidzenie pewnych zdarzeń mogących opóźnić lub utrudnić cały proces. Naturalnie nawet najlepsze planowanie nie zapobiegnie wystąpieniu zdarzeń nieprzewidzianych a wtedy doświadczenie generalnego wykonawcy zbierane latami pozwala na płynne kontynuowanie prac i znajdowanie najlepszych z możliwych rozwiązań.