Obiekty przemysłowe stanowią kluczową część infrastruktury w wielu sektorach gospodarki. Mogą być miejscem produkcji, ale także magazynowania towarów i ich dystrybucji. Jednym z istotnych aspektów sprawnego funkcjonowania hali jest zagospodarowanie terenu wokół niej, uwzględniając wewnętrzny układ drogowy. Projektowanie i budowa drogi przy hali stalowej to zagadnienie, które wymaga szczególnej uwagi. W tym artykule omówimy, na co należy zwracać uwagę przy planowaniu układu drogowego przy halach, jakie pozwolenia są potrzebne i jak zorganizować ruch wokół obiektu.

Projektowanie drogi wokół hali – obowiązujące przepisy

Kwestie związane z projektowaniem drogi wokół hali przemysłowej, jak również dróg dojazdowych do niej, reguluje Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim, należy zapewnić dojście i dojazd do drogi publicznej, który umożliwia ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. Ponadto drogi te muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, określonej przez odrębne przepisy.

Na jakie aspekty prawne układu drogowego przy halach należy zwrócić szczególną uwagę?

 • Minimalne szerokości dróg manewrowych w podziale na jedno- i dwukierunkowe
 • Odpowiednia głębokość placu postojowego przy dokach
 • Nośność nawierzchni, która musi być dopasowana do rodzaju pojazdów, masy transportowanych towarów oraz średniej dobowej liczby przejazdów tzw. SDR.
 • Rodzaj zastosowanej nawierzchni
 • Sposób odprowadzania wody opadowej
 • Oświetlenie elektryczne, które musi zapewniać odpowiednie warunki użytkowania przez całą dobę

Jakie trzeba mieć pozwolenia na budowę drogi?

O układzie drogowym przy halach rzadko kiedy mówi się w kategoriach odrębnej inwestycji. Temat ten zwykle łączony jest z kompleksową budową obiektu, a za wszelkie prace budowlane odpowiedzialny jest generalny wykonawca. Zatem w przypadku kompleksowej realizacji inwestycji, pozwoleniu na budowę podlega całe zamierzenie budowlane, tzn. budynki, drogi, ale także instalacje czy technologia. W takim wypadku projekt drogowy jest jednym z opracowań projektu budowlanego. Za jego przygotowanie odpowiada uprawniony projektant dróg, który w procesie projektowania drogi wokół hali musi przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa. Najlepiej, by tenże projektant wchodził w skład zespołu projektowego odpowiedzialnego za całość inwestycji, który wyodrębniony został w ramach struktur generalnego wykonawcy. Wieloletnie doświadczenie takich firm jak nasza pokazuje, że taka formuła budowy, zwana „Zaprojektuj i wybuduj” jest najbardziej optymalna zarówno z punktu widzenia czasu realizacji, jak i jej kosztów.

Prawo jest oczywiście nadrzędne, ale projektując układ drogowy przy halach nie można zapomnieć o tym, że obiekt wznoszony jest w określonym celu, czyli ma jak najlepiej służyć przyszłym użytkownikom. Dlatego niezbędna na etapie projektowym jest konsultacja z inwestorem (przyszłym użytkownikiem) i zdefiniowanie jego potrzeb w zakresie ruchu pieszego i samochodowego, w tym oszacowanie jego natężenia. Bardzo istotne jest określenie wymagań związanych z miejscami postojowymi i parkingowymi dla pracowników oraz przyjeżdzających gości, a także ze strefami załadunku i rozładunku towarów.

Organizacja ruchu wokół hali

Drogi przy halach przemysłowych oraz magazynowych nie są drogami publicznymi a prywatnymi  lub inaczej wewnętrznymi. Co do zasady, na takich drogach nie obowiązują przepisy ruchu drogowego, choć oczywiście dla porządku oraz bezpieczeństwa często takie przepisy wprowadza się. Rozwiązaniem jest tutaj objęcie dróg wewnętrznych strefą ruchu. Z pomocą przychodzi znak D-52 Strefa ruchu, po ustawieniu którego zakres stosowania przepisów o ruchu drogowym zostaje rozszerzony o strefę ograniczoną znakami: “Strefa ruchu” oraz “Koniec strefy”. Co ważne, w takiej strefie za nieprzestrzeganie przepisów kierowca może zostać ukarany przez policję mandatem.

Oto główne aspekty organizacji ruchu na takich drogach:

 1. Przepisy ruchu drogowego: jeśli na drogach wewnętrznych wokół hali przemysłowej wykorzystany zostanie znak D-52 Strefa ruchu, to obowiązują na nich te same przepisy ruchu drogowego, które obowiązują na drogach publicznych. Oznacza to, że kierowcy i piesi muszą przestrzegać znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, ograniczeń prędkości oraz innych regulacji, tak jak na standardowych drogach.
 2. Znaki drogowe: właściwe oznakowanie dróg wewnętrznych jest kluczowe. Znakowanie musi być zgodne z przepisami, a znaki drogowe powinny jasno informować użytkowników o zasadach ruchu, miejscach parkingowych, obszarach ograniczonej prędkości i innych istotnych informacjach.
 3. Bezpieczeństwo Ruchu: projektowanie drogi wokół hali musi uwzględniać bezpieczeństwo użytkowników dróg, w tym pracowników hali czy dostawców. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak balustrady, bariery, oznakowanie poziome, a także odpowiednie oświetlenie.
 4. Miejsca załadunku i rozładunku: w przypadku hali przemysłowej, gdzie odbywa się wzmożony załadunek i rozładunek towarów, konieczne może okazać się oznakowanie specjalne miejsc ładowania i wprowadzenie dodatkowych regulacji ruchu.
 5. Dostęp dla służb ratowniczych: układ drogowy przy halach musi bezwzględnie zapewniać dostęp do hali dla służb ratowniczych w razie wypadków lub konieczności interwencji medycznej.

Projektowanie drogi wokół hali – na co zwrócić uwagę?

Usługa budowy hali przemysłowej niezwykle rzadko wiąże się wyłącznie z postawieniem budynku. Zwykle zakres prac obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji, w skład którego wchodzi także zagospodarowanie terenu wokół niego, na którym powstają: infrastruktura techniczna, np. zbiornik ppoż. wraz z pompownią, wewnętrzny układ drogowy przy halach, miejsca parkingowe oraz zielone strefy relaksu. Ponieważ od wielu lat specjalizujemy się w kompleksowej realizacji inwestycji przemysłowych – od projektowania, przez prace budowlane, po uzyskanie pozwoleń niezbędnych do użytkowania obiektu – dobrze wiemy, że odpowiednio zaprojektowane otoczenie pozwoli na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości. Zwiększy zarówno bezpieczeństwo ruchu pieszych i kołowego, jak i efektywność prowadzonych operacji – przede wszystkim tych o charakterze logistycznym. A w przypadku hal magazynowych będzie to miało kluczowe znaczenie.

Co należy brać pod uwagę?

 • Połączenie dróg wewnętrznych w sprawny węzeł komunikacyjny z drogą publiczną
 • Takie projektowanie drogi wokół hali, aby unikać stromych podjazdów oraz ostrych łuków, które mogą znacząco utrudnić poruszanie się po nich pojazdów ciężarowych
 • Wydzielenie stref parkingowych w taki sposób, by nie dochodziło do kolizji z pojazdami ciężarowymi oraz ruchem pieszym
 • Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie stref pieszych oraz pojazdów osobowych
 • Odpowiednie rozmieszczanie stref załadunku i rozładunku, by nie utrudniały ruchu po drogach wewnętrznych
 • Zadbanie o właściwe oświetlenie zarówno wewnętrznej drogi przy hali stalowej, jak i poszczególnych stref, by stworzyć bezpieczne warunki korzystania z nich przez całą dobę