Projekty Unijne

Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu.

Ogłoszenie

Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-347/12

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu

Tytuł osi i działania: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu: 2 127 408,00 PLN

Dofinansowanie: 1 036 030,40 PLN

Opis projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu poprzez nabycie odpowiednich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Okres realizacji projektu: styczeń 2014 r. – czerwiec 2014 r.
Materiały do pobrania:

Informacji udziela biuro spółki +48 42 632 10 20+48 42 632 10 20 email: biuro@commercecon.pl 
adres firmy: Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź

Wyniki przetargu

Wybór ofert na Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-347/12

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu

Tytuł osi i działania: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu: 2 127 408,00 PLN

Dofinansowanie: 1 036 030,40 PLN

Opis projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu poprzez nabycie odpowiednich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Okres realizacji projektu: styczeń 2014 r. – czerwiec 2014 r.

 

Informacji udziela biuro spółki +48 42 632 10 20+48 42 632 10 20 email: biuro@commercecon.pl 
adres firmy: Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź

 Wyniki przetargu: 

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Ogłoszenie

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1. firma Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup usługi doradczej w postaci opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub
usług przedsiębiorcy;
3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7. opis celów i strategii eksportowej;
8. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród
wymienionych w Rozporządzeniu;
10. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do
zrealizowania opracowanej strategii;
11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową dla firmy Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.

Planowany termin realizacji: III kwartał 2013 roku – I kwartał 2015 roku

Informacji udziela p. Rafał Ostrowski tel. 797 712 663797 712 663 email: r.ostrowski@commercecon.pl 
adres firmy: Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź

 

 

Kryteria wyboru:

Kryteria wyboru
Znaczenie

 1.Cena 50 %
 2. Doświadczenie – ilość lat obecności firmy na rynku (dotyczy wyłącznie okresu działalności związanej z pozyskiwaniem dotacji UE)  ≤10 lat  >10 lat
   15 punktów  25 punktów
 Skuteczność – ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w okresie działalności firmy  ≤100wniosków  >100wniosków
   15 punktów  25 punktów

 

Znaczenie
1. Cena netto 50%
2. Doświadczenie – ilość lat obecności firmy na rynku (dotyczy wyłącznie okresu działalności związanej z pozyskiwaniem dotacji UE). ≤10 lat >10 lat odpowiednio15 punktów i 25 punktów
3. Skuteczność – ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w okresie działalności firmy. ≤100 wniosków >100 wniosków odpowiednio 15 punktów 25 punktów

 


Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:
Cena – sposób przyznawania punktów nastąpi wg wzoru:


               C min
C = (-----------------) x 50% x 100 + ilość punktów zgodnie z tabelą kryteriów dodatkowych 
                 C r


C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C – ilość punktów przyznana ofercie

 

 

a) Punkty w ramach kryterium nr 2. „Doświadczenie” będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• Obecność firmy na rynku pozyskiwania dotacji UE: 10 lat lub mniej– 15 pkt.
• Obecność firmy na rynku pozyskiwania dotacji UE: więcej niż 10 lat – 25 pkt.
b) Punkty w ramach kryterium nr 3. „Skuteczność” będą przyznawane wg następujących przedziałów:
• ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w okresie działalności firmy: 100 lub mniej wniosków – 15 pkt.
• ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w okresie działalności firmy: powyżej 100 wniosków – 25 pkt.

 

 

Miejsce składania ofert:

1. Osobiście w siedzibie firmy Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. ul. Gdańska 47/49 Łódź
2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź
3. Lub na adres mailowy r.ostrowski@commercecon.pl

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 21.06.2013 r. o godzinie 9.00

 

 

Złożona oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta,
• data wystawienia oferty,
• kosztorys ofertowy w PLN netto,
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty
• przewidywany czas realizacji,
• termin ważności oferty (minimum 60 dni),

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia zapytania ofertowego - w zależności od sposoby wysyłki zapytania ofertowego:
- potwierdzeniem pieczątką firmową z datą wpłynięcia, w przypadku złożenia oferty
osobiście w siedzibie firmy
- e-mailowo
- faksowo
- listownie

 

Materiały do pobrania:

Wyniki przetargu
Realizacja

    DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


COMMERCECON Sp. z o.o. Sp. K.
realizuje projekt pn.

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Commercecon”

 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1

Celem projektu jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę COMMERCECON, co da możliwość intensyfikacji sprzedaży na eksport 1 usługi w postaci projektowania i montażu obiektów przemysłowych, w tym hal stalowych skierowanej na rynek białoruski, fiński i szwedzki. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.04.2014 – 31.12.2015. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Rafał Ostrowski r.ostrowski@commercecon.pl
 Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/index/main/

 

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego na zakup usługi "Pozycjonowania stron www oraz prowadzenia kampanii AdWords"
Ogłoszenie zapytania ofertowego na zakup usługi doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów
Ogłoszenie zapytania ofertowego na zakup usług doradczych i organizacji spotkań w Szwecji
Ogłoszenie zapytania ofertowego na zakup usług doradczych i organizacji spotkań w Finlandii