Czym kończy się budowa hali produkcyjnej? Oddaniem obiektu do użytkowania. Aby jednak to było możliwe, należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, bez których odbiór budynku nie będzie możliwy. O jakich dokumentach mowa? Kiedy należy je skompletować?  Jakie są podstawowe etapy odbioru hali stalowej?

Oddanie budynku do użytkowania – dokumenty

Odbiór hali produkcyjnej nie będzie możliwy bez tak zwanej dokumentacji powykonawczej. Jakie dokumenty do odbioru budynku są niezbędne? Zarówno hala produkcyjna, jak i hala widowiskowo-sportowa, magazynowa czy chłodu i mroźni wymaga zgromadzenia różnych protokołów oraz zezwoleń. Najważniejsze są: projekt budowlany uwzględniający ewentualne zmiany dokonane już w trakcie prac budowlanych, oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy – oryginał, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, wszystkie protokoły będące wynikiem sprawdzenia stanu technicznego instalacji, zamontowanych urządzeń technicznych, a także przewodów kominowych, w przypadku urządzeń technicznych również zezwolenia dozoru technicznego na eksploatację tych urządzeń, na przykład dźwignic, potwierdzenia odbioru przyłączy oraz potwierdzenia jakości wykorzystanych materiałów budowlanych. Część dokumentów jest zwracana, gdy odbiór techniczny budynku zostanie zakończony, inne zostają w urzędzie.

odbiór hali produkcyjnej - instalacja

Pozwolenia – kto, kiedy i do kogo powinien się zgłosić?

Jakie organy należy powiadomić już po skompletowaniu wyżej wymienionych dokumentów? Jeżeli w stosunku do inwestora nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie hali albo gdy projekt budowlany podlegał uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz warunków higienicznych i zdrowotnych, pierwszymi miejscami, do których należy się skierować są Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Warto pamiętać, że budownictwo przemysłowe często wymaga, aby w/w służby zajęły swoje stanowiska w przedmiotowej sprawie.. Tak dzieje się między innymi w przypadku hal produkcyjnych oraz hal handlowych i targowych, w tym tych mających służyć za centra handlowe.

Odbiór hali produkcyjnej przez nadzór budowlany

Obiekt realizowany bez pozwolenia na budowę, to znaczy wybudowany bez konieczności zgłoszenia obiektu do stacji sanitarno-epidemiologicznej i komendy straży pożarnej powinien zostać odebrany przez nadzór budowlany na podstawie zawiadomienia o zakończeniu robót budowalnych. W przypadku hal przemysłowych gdzie wymaga się uzyskania pozwolenia na budowę składa się wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz konieczne są też stanowiska służb PSP i PSSE.

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie staje się wezwaniem do przeprowadzenia kontroli. Kontrolę przeprowadza się do 21 dni od daty doręczenia wezwania, a w ciągu 7 dni od tej daty inwestor zostaje poinformowany o dokładnym terminie kontroli. Co ważne, inwestor musi w niej uczestniczyć. Po jej zakończeniu sporządza się protokół odbioru budynku, a jeżeli wszystko przebiegnie bez stwierdzenia nieprawidłowości, w drodze decyzji wydawane jest pozwolenie na użytkowanie.

odbiór hali produkcyjnej - tył hali

Co weryfikuje się w trakcie kontroli? Głównie zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym, jakość zastosowanych materiałów, a także aktualny stan terenu budowy – wszystko powinno zostać uprzątnięte i uporządkowane przed złożeniem wniosku.

Pierwszy  przypadek dotyczy pozostałych spraw i polega na zawiadomieniu organów nadzoru budowlanego o zakończeniu prac budowlanych. Nadzór ma 14 dni od złożenia zawiadomienia na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji. Jeżeli tego nie zrobi, uznaje się, że można przystąpić do użytkowania obiektu. Podobnie dzieje się, gdy organ nadzoru wcześniej, czyli przed upływem 14 dni, wyda zaświadczenie o oddaniu budynku do użytkowania.