RFQ wycena budowy hali przemysłowej

Hale przemysłowe należą do obiektów wielkopowierzchniowych, w których zachodzą często złożone procesy produkcyjne, pełnią również role magazynów bądź łączą obie te funkcje. Podstawowej powierzchni produkcyjno-magazynowej nierozłącznie towarzyszy zaplecze socjalno-bytowe, a wielokrotnie również część biurowa kompleksu produkcyjnego bądź magazynowego. Wycena budowy hali przemysłowej należy do zadania złożonego z uwagi na ilość i rodzaj infrastruktury towarzyszącej samej “pustej kubaturze” potrzebnej do funkcjonowania zakładu. Istotną kwestią jest również, z logistycznego punktu widzenia, konieczność doboru odpowiednich rozwiązań umożliwiających efektywną i ekonomiczną eksploatację obiektu. Do wyceny hali przemysłowej można i warto się więc odpowiednio przygotować, aby możliwie najlepiej wyrazić swoje oczekiwania w rozmowie z przedstawicielem techniczno-handlowym generalnego wykonawcy. W kolejnych akapitach omówiono podstawowe grupy aspektów wartych rozważenia i wskazówek, które ułatwią opracowanie dokładnej wyceny budowy hali przemysłowej.

Rola reprezentacji Inwestora w przygotowaniu wyceny

W celu sporządzenia trafnej wyceny hali przemysłowej należy ustalić jej podstawowe oczekiwane parametry techniczne. Spodziewać się należy więc w rozmowie z generalnym wykonawcą pytań związanych z rodzajem prowadzonej działalności w wycenianym obiekcie. Istotne są więc informacje na temat wymaganej w funkcjonowaniu zakładu przestrzeni i jej podziału, a także infrastruktury do zapewnienia funkcjonowania wszystkich składowych elementów wyposażenia. Tym samym reprezentacja Inwestora występująca o wycenę hali przemysłowej powinna składać się z osób decyzyjnych wykazujących wiedzę techniczną w obszarze specyfiki produkcyjnej i logistycznej oraz innej kluczowej dla właściwego funkcjonowania zakładu.

Zdefiniowanie potrzeby inwestycyjnej – podstawowe aspekty techniczne

Sporządzenie odpowiedniej wyceny hali przemysłowej polega nie tylko na wykonaniu odpowiednich przedmiarów materiałów i robót budowlanych i ich skojarzeniu z cenami jednostkowymi. Rolą generalnego wykonawcy jest w pierwszej kolejności bowiem dostosowanie rozwiązań technicznych do realnych potrzeb Inwestora. Tym samym początkowym krokiem w dokonaniu wyceny hali jest jawne i jednoznaczne sformułowanie przez Inwestora potrzeby inwestycyjnej. Warto bowiem mieć na uwadze, że generalny wykonawca dostosuje proponowany rodzaj konstrukcji hali do zachodzących w niej procesów i tak przykładowo dla Inwestora, u którego zachodzą procesy produkcyjne wymagające przemieszczania materiałów wzdłuż linii technologicznej urządzeniami dźwignicowymi takimi jak suwnice, zaproponowana konstrukcja różnić się będzie od tej dla Inwestora, którego potrzebą inwestycyjną jest zwiększenie powierzchni magazynowej, gdzie głównym elementem wyposażenia obiektu będą z kolei aleje regałowe. Odpowiednio dalej zupełnie inne będą proponowane rozwiązania konstrukcyjne w przypadku hali produkcyjnej gdzie hala z suwnicą wymaga wysokości podnoszenia 9.0m czy też 5.0m, a szerokość belki suwnicowej wynosi 20.0m lub jedynie 12.0m.

Analogicznie istotnymi składowymi są schematy rozmieszczenia bram i doków przeładunkowych, wymagane zaplecze socjalne oraz biurowe, instalacje i ciągi technologiczne podwieszane do dachu lub ścian, sposób i schemat doświetlenia hali i stanowisk pracy oraz ich plan rozmieszczenia czy też sposób ogrzewania obiektu i jego wentylacji.

Równie istotnymi danymi do sporządzenia trafnej wyceny hali są dane lokalizacyjne, dla których przewiduje się wzniesienie obiektu. Często bowiem zdarza się, że Inwestor zwraca się do generalnego wykonawcy o wycenę obiektu w ściśle określonej lokalizacji. Należy mieć świadomość, że wycena hali przemysłowej o identycznej funkcji, powierzchni i wszelakich rozwiązaniach technologicznych może różnić się ceną pomiędzy różnymi lokalizacjami. Na tę różnicę wpływają nie tylko aspekty związane z mobilizacją kadry wykwalifikowanych pracowników budowlanych i transportu materiałów, ale również warunki środowiskowe jakie oddziałują na budynek. W zależności bowiem od lokalizacji geograficznej przyjmuje się inne reprezentatywne wartości obciążenia od oddziaływań środowiskowych śniegu i wiatru na budynek. Dodatkowo na wartości wspomnianych oddziaływań środowiskowych wpływać mogą również lokalne uwarunkowania topograficzne takie jak efekt zasłonięcia budynku poprzez budynki przyległe i pobliskie. Efekt ten jednak pozytywny dla wiatru, bywa również negatywny jak to jest na przykład w przypadku dobudowy budynku do budynku wyższego z punktu widzenia efektu gromadzenia się dodatkowych zasp śnieżnych.

Niekiedy istotnym parametrem technicznym, wyjątkowo istotnie wpływającym na cenę budowy hali przemysłowej są warunki gruntowe. Warto więc przed wystąpieniem o wycenę wykonać wstępne rozpoznanie warunków gruntowych przez doświadczonego geologa.

Wycena budowy hali przemysłowej

Zauważyć można, że wycena hali przemysłowej podlega wielokryteriowej funkcji doboru i optymalizacji rozwiązań technicznych. Jest to niewątpliwie proces etapowy, wymagający syntetycznej analizy zaistniałych warunków i dostępnych możliwości ze strony zarówno Inwestora jak i generalnego wykonawcy. Niewątpliwie do wyceny budowy hali przemysłowej warto przystąpić z możliwie jak największym zasobem danych, ale równocześnie otwartością na rekomendacje pewnych rozwiązań ze strony generalnego wykonawcy zdobytych w drodze wieloletniego doświadczenia realizacyjnego.