Produkcja i montaż konstrukcji stalowych

Produkcja konstrukcji stalowych to wymagający dokładności i czasu proces. Montaż dobrze wykonanej i dostarczonej w odpowiednim czasie konstrukcji, to dla profesjonalnej firmy, przyjemność.  Oba te procesy składają się z kilkunastu etapów, których zwieńczeniem jest obiekt o konstrukcji stalowej. Nowoczesny zakład produkcji konstrukcji stalowych działa w oparciu o procedury oraz instrukcje, których stosowanie potwierdzane jest certyfikatami (Zakładowa Kontrola Produkcji wg PN-EN 1090) oraz standardami zarządzania produkcją (System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001). Pierwszym etapem produkcji konstrukcji stalowych jest wykonanie planu realizacji zlecenia. Sporządzany jest on w oparciu o dokumentację techniczną, plany zapewnienia jakości oraz plany kontroli i badań wyrobu. Do każdego zadania przygotowywana jest szczegółowa technologia procesu produkcji, harmonogram prac oraz zamawiany jest materiał, z którego powstaną elementy konstrukcyjne hali stalowej. Projekt warsztatowy to szczegółowy projekt informujący wykonawcę o klasie wykonania konstrukcji, metodzie przygotowywania powierzchni konstrukcji stalowej, sposobie zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego, wymaganiach wykonania spoin czy sposobie wykonywania otworowania. Projekt warsztatowy sporządzony jest na podstawie projektu technicznego. Zawiera on również pełne zestawienia potrzebnych materiałów oraz elementów złącznych.

Producent hal stalowych powinien wykorzystywać tylko materiały spełniające wymogi norm i przepisów europejskich. Wytwórnia konstrukcji każdorazowo przeprowadza weryfikację dostawcy stali oraz zgodności materiału z wymaganiami projektu wykonawczego już na etapie przygotowania procesu technologicznego. Doświadczony wykonawca hal stalowych po otrzymaniu materiału dokonuje jego segregacji w oparciu o rodzaj profilu, grubości blach czy wielkości i klasę łączników. Obecnie ceny stali oraz jej dostępność zmieniają się bardzo dynamicznie, dlatego ważnym jest zamówienie jednorazowo całości potrzebnego materiału. Po przetransportowaniu elementów hutniczych z placu składowania na halę produkcyjną są one poddawane wstępnej obróbce w celu usunięcia pozostałości procesów hutniczych oraz nalotów korozji, co utrudniłoby procesy spawalnicze. Tak oczyszczony materiał poddawany jest obróbce termicznej oraz mechanicznej. W skład tych czynności wchodzi cięcie prętów, kształtowników czy profili zamkniętych na automatycznych przecinarkach taśmowych. Blachy wycinane są z arkuszy w technologii cięcia gazowego, laserowego  przy użyciu wypalarek sterowanych numerycznie. Cienkie blachy do grubości 15mm wycinane są na sterowanej komputerowo wypalarce plazmowej. Odpowiednio pocięte i przygotowane do spajania elementy konstrukcyjne hali stalowej transportowane są na stanowiska spawalnicze.

Produkcja i montaż konstrukcji stalowych

Wykonawca hal stalowych powinien zatrudniać jedynie doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Spawanie bowiem jest jednym z najważniejszych etapów w wykonawstwie konstrukcji stalowych. Istnieje wiele metod spawania oraz zgrzewania materiałów. W zależności od zastosowanych materiałów wyróżniamy spawanie łukowe elektrodą otuloną, łukiem krytym czy spawanie w osłonie gazów ochronnych. W procesach tych wykorzystywany jest energooszczędny, zautomatyzowany, sterowany komputerowo sprzęt spawalniczy. Produkcja i montaż konstrukcji stalowych są procesami, które wymagają ciągłej kontroli jakości wykonania oraz badań potwierdzonych certyfikatami i aprobatami wspomnianymi na początku artykułu. Odpowiednio wyszkolony oraz wyposażony w najnowszy sprzęt dział wytwórni odpowiedzialny jest za jakość wykonanego elementu. Sprawdzana jest zgodność z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi normami w zakresie zastosowanych materiałów, wymiarów, wykonanych spoin, otworowania, sposobu zabezpieczania antykorozyjnego. Szczególnie ważnym etapem kontroli jakości są badania nieniszczące spoin. Wysoki poziom tej kontroli pozwala eliminować wady i zapobiegać awarii. Jednym z ostatnich etapów produkcji jest zabezpieczenie antykorozyjne wytworzonego elementu. Przed nałożeniem powłok ochronnych istotne jest dokładne oczyszczenie oraz odtłuszczenie powierzchni elementu. W procesie malowania elementów istotne jest monitorowanie temperatury oraz wilgotności powietrza w hali malarni. Pomiary chropowatości elementu oraz grubości powłok są podstawą weryfikacji jakości wykonania tego typu zabezpieczenia. Ostatnim etapem produkcji konstrukcji stalowej jest wykonanie  dokumentacji powykonawczej oraz sporządzenia deklaracją zgodności wykonania.

Montaż konstrukcji stalowych

Oczywiście przed przystąpieniem do prac scalania elementów konstrukcyjnych należy wykonać projekt montażu konstrukcji stalowej. Obejmuje on niezbędne pozwolenia i zgody (pozwolenia na budowę, poprawność warunków BHP pracowników), projekt przygotowania terenu oraz docelowy sposób łączenia elementów konstrukcji.

Hale stalowe i konstrukcje stalowe wznoszone są w oparciu o kilka podstawowych metod montażu:

 • montaż z pojedynczych elementów,
 • montaż metodą blokową,
 • montaż metodą nasuwania,
 • montaż metodą potokową.

W odniesieniu do hal produkcyjnych i magazynowych wykorzystuje się pierwsze dwie metody. W metodzie pojedynczych elementów w pierwszej kolejności stawiane są słupy główne, które są geodezyjnie ustawiane oraz poziomowane. Następnie dołączane są rygle ścienne oraz stężenia ścienne zapewniające stabilność słupów. W dalszym etapie do słupów przykręcane są rygle dachowe lub kratownice dachowe oraz płatwie dachowe i tężniki połaciowe. Całość stanowi szkielet konstrukcji. Montażem blokowym określimy sposób polegający na łączeniu pojedynczych elementów w większe układy konstrukcyjne przed podnoszeniem (np. skręcenie rygli dachowych wraz z płatwiami na poziomie gruntu, a następnie podniesienie jej w całości i zamontowanie na słupach hali).

Montaż konstrukcji stalowych realizowany jest w oparciu o rysunki montażowe zawarte w projekcie wykonawczym. Jest na nich pokazana dokładana lokalizacja poszczególnych elementów, poziomy posadowienia słupów, rzędne wysokościowe belek nośnych oraz wielkość, długość oraz klasa śrub, które należy wykorzystać do łączenia elementów. W przypadku połączeń sprężanych projektant powinien określić siłę dokręcenia śruby, którą należy przyłożyć przy użyciu klucza dynamometrycznego.

Zwieńczeniem montażu konstrukcji stalowej jest montaż obudowy nadającej obiektowi odpowiednie walory estetyczne oraz właściwości termoizolacyjne.

Firmy montażowe konstrukcji stalowych

Hale stalowe i konstrukcje stalowe nie mogą powstawać bez firm specjalizujących się w montażu tego typu konstrukcji. Firmy montażowe konstrukcji stalowych muszą posiadać doświadczoną kadrę, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia. Każdego roku pojawiają się nowości w zakresie urządzeń, sprzętu, metod łączenia elementów. Poza wykwalifikowanymi pracownikami firmy montażowe konstrukcji stalowych potrzebują odpowiedniego, niezawodnego sprzętu budowlanego, takiego jak:

 • podesty ruchome, ładowarki teleskopowe o zmiennym wysięgu,
 • dźwigi i żurawie,
 • spawarki oraz zgrzewarki,
 • piły do metali,
 • wiertarki magnetyczne,
 • inne ręczne narzędzia montażowe.

COMMERCECON jako firma uznana na rynku krajowym oraz zagranicznym oferuje wykonanie wysokiej jakości projektu hali przemysłowej lub magazynowej, a także zapewnia montaż konstrukcji stalowych w oparciu o wykwalifikowanych pracowników i najnowocześniejsze narzędzia oraz maszyny montażowe.

BHP montażu konstrukcji stalowych

Prace montażowe niosą za sobą niebezpieczeństwo dla osób czynnie uczestniczących w tym procesie, ale też znajdujących się w pobliżu miejsca montażu. Dlatego szczególnie istotne jest BHP na placu budowy oraz w czasie prac montażowych. Zasady te ujęte są w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Główne aspekty jakimi należy się kierować w czasie montażu:

 • wszyscy pracownicy muszą posiadać wymagane kwalifikacje zdrowotne (w tym uprawnienia do pracy na wysokościach) oraz być przeszkoleni w zakresie BHP,
 • zaleca się łączenie elementów w jak największe zespoły na placu składowym, aby minimalizować ryzyko upadku ludzi, elementów czy narzędzi,
 • urządzenia, narzędzia oraz inny sprzęt musi być sprawny co potwierdzają odpowiednie certyfikaty,
 • przed podniesieniem elementu należy wykonać próbne uniesienie na wysokość 0,5m,
 • zabrania się podnoszenia elementów, których masa przekracza dopuszczalny, nominalny udźwig,
 • elementy konstrukcji można zwolnić z podwieszenia dopiero po ich stabilnym zamocowaniu w miejscu docelowym,
 • zabrania się prowadzenia prac montażowych ponad miejscem pracy innych brygad,
 • zabrania się wykonywania montażu przy wietrze, którego prędkość przekracza 10m/s,
 • niedozwolone jest przenoszenie elementów konstrukcyjnych nad ludźmi lub kabinom kierowcy,
 • zabrania się pozostawiania elementu na zawiesiu na czas przerw roboczych lub po zakończeniu robót.